Afdrukken

algemenevoorwaarden

Geschreven door Richard Hulsebos. Gepost in BIN

Algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op:
Stichting Beauceron in Nood (hierna te noemen BiN)
Eigenaar = de persoon die de hond ter adoptie aanbied bij BiN.
Adoptant = de persoon die een hond van BiN wil adopteren.
De hond = die via bemiddeling door BiN geadopteerd is of aangeboden wordt.
Gastgezin = De persoon/personen die de verzorging in de periode tussen afstand en adoptie op zich neemt.
 
Artikel 1 verantwoording.
 
 1.1 BiN bemiddelt uitsluitend honden van het ras Beauceron.
       Ook voor Beaucerons zonder stamboom zet zij zich in, op voorwaarden dat de hond voor minimaal 
       75% de uiterlijke kenmerken heeft van de Beauceron.
 
 1.2 BiN behoudt zich het recht voor om geen gegevens over een aangeboden hond te verstrekken
       aan belangstellenden waarvan BiN meent dat zij niet geschikt zijn om eigenaar van een of de
       betreffende Beauceron van BiN te zijn, zonder dat BiN hierover uitleg verschuldigd is.
 
 1.3 BiN verstrekt geen adres/telefoongegevens van de eigenaar aan de adoptant en vice versa mits hier
       door beide partijen duidelijk toestemming voor is gegeven.
 
 1.4 Indien BiN de eigenaar en de adoptant met elkaar in contact brengt is zij niet verantwoordelijk,
       noch aansprakelijk voor zaken die tussen hen plaatsvinden.
 
 1.5 Een eigenaar die zijn/haar Beauceron voor herplaatsing aanbiedt, is zelf verantwoordelijk voor het feit
       of en aan wie hij/zij de hond meegeeft.
       BiN doet slechts een zo goed mogelijke inschatting op basis van gegevens die de huidige eigenaar
       en adoptant verstrekt heeft en/of gesprekken die BiN met hen heeft gevoerd.
       BiN is derhalve niet verantwoordelijk voor de (on)juistheid van deze informatie.
       Denk goed na en wees kritisch voordat u uw hond aan de nieuwe eigenaar overdraagt.
 
 1.6 BiN behoudt zich tn alle tijde het recht voor om de herplaatste hond terug te eisen van de
       adoptant indien omonstotelijk is vastgesteld dat hij/zij zich niet heeft gehouden aan de Algemene Voorwaarden
       en/of aan hetgeen is opgenomen in de Adoptieovereenkomst.
 
 1.7 Indien een door BiN herplaatste hond onverhoopt opnieuw moet worden herplaatst, dan dient deze
       onverwijld en als eerste bij BiN voor herplaatsing te worden aangemeld.
 
 1.8 Een adoptant verklaart BiN niet verantwoordelijk te stellen in geval de hond ziek zou worden of sterven.
 
 1.9 De afstandsverklaring en de adoptieovereenkomst die BiN hanteert zijn uitsluitend geldig als deze voorzien
       zijn van een handtekening van een vertegenwoordiger van BiN.
 
 1.10 BiN is automatisch eigenaar van de hond nadat de BiN-afstandsverklaring is ondertekend tot aan het
         moment dat er een BiN adoptiecontract is ondertekend.
         (In de tijd dat de hond bij BiN daadwerkelijk wordt opgevangen zal de hond op naam van de 
         vertegenwoordiger van BiN overgeschreven worden)
 
 1.11 BiN verklaard verantwoordelijk te zijn voor de hond in eigendom tot aan het moment van adoptie, en 
         zij heeft derhalve alle rechten en plichten ten aanzien van de hond.
 
Artikel 2 Hond aangeboden ter adoptie.
 
 2.1 Als u uw hond via BiN wilt herplaatsen dient u zich aan te melden middels het betreffende formulier en
       deze volledig en naar waarheid in te vullen.
 
 2.2 De eigenaar dient een afstandsverklaring te ondertekenen bij plaatsing van de, door BiN bemiddelde, hond.     
       Hiermee geeft hij/zij te kennen geen enkel recht meer t.a.v de hond te zullen ontlenen,en geen 
       enkele aanspraak te zullen maken en tevens wordt hij/zij daarmee ontslagen van alle verplichtingen t.a.v
       de hond.

 2.3 Een eigenaar die een hond afstaat aan BiN teneinde opgevangen te worden in noodopvang, 
       ondertekent een afstandsverklaring.
       Daarmee geeft hij/zij aan geen enkel recht meer aan de hond te zullen ontlenen, geen enkele aanspraak
       meer op de hond te zullen maken en tevens wordt hij/zij daarmee
       ontslagen van alle verplichtingen t.a.v de hond.
       Hij/zij gaat akkoord met herplaatsing van de hond vanuit een gastgezin.
 
 2.4 Indien blijkt dat zonder voorgaand overleg met BiN de hond op meerdere websites en/of 
       informatiebronnen  wordt geadverteerd, zal de hond direct van de website
       van BiN worden verwijderd.
       Indien er reeds met de hond op andere websites en/of informatiebronnen wordt geadverteerd zal de
       hond pas op de website van BiN worden geplaatst, nadat de advertentie
       van andere websites en/of informatiebronnen is verwijderd.

 2.5  De hond dient in het bezit te zijn van een europees dierenpaspoort en/of een geldig inentigsboekje en
        van het medisch dossier van de hond welk is op te vragen bij uw dierenarts. 
        De verplichte entingen dienen geldig te zijn.
        Vervallen de entingen binnen een maand na herplaatsing, dan worden deze door eigenaar of op kosten
        de eigenaar herhaald.
        Voor de hond vanaf 7 jaar vragen wij een gezondheidsverklaring van een dierenarts op het moment
        van afstand.
 
Artikel 3 De adoptant verbindt zich na het aanmelden en/of ondertekenen van de adoptie overeenkomst tot naleving van de volgende regels:

 3.1 Om in aanmerking voor een hond van BiN te komen dient u zich in te schrijven middels het
       inschrijfformulier, dit folrmulier is op aanvraag verkrijgbaar.
       Dit formulier dient zo volledig mogelijk en naar waarheid ingevuld te worden.

 3.2 De adoptant tekent de adoptieovereenkomst en aanvaardt daarmee de verantwoordelijkheid
       en aansprakelijkheid voor de hond als ook de regels opgenomen in het reglement van BiN. (te lezen op
       de website)

 3.3 De adoptant is zich ervan bewust vanaf moment van ondertekening van de
       adoptieovereenkomst verantwoordelijk  te zijn voor de hond, als ook  burgelijk aansprakelijk te zijn
       t.a.v derden, en BiN niet aansprakelijk te stellen in geval de hond een ziekte, ongeval of verwonding   
       veroorzaakt.

 3.4 Er mag NIET gefokt worden met een/de honden van BiN, noch professioneel,noch als hobby.
       Indien een teefje toch zou werpen, dient Bin hiervan onverwijld op de hoogte te worden gebracht, zodat
       over deze pups slechts beschikt kan worden volgens een voorafgaande     overeenkomst met BiN.

 3.5 In sommige gevallen zijn er bij de adoptieovereenkomst aanvullende voorwaarden van toepassing.
       Deze worden vermeld op het adoptieformulier.
       Deze voorwaarden worden samen met adoptant vastgesteld, alvorens de werkelijke adoptie plaats vindt.
       Hierbij te denken aan castratie/sterilisatie van de hond, of een bijdrage van BiN in aankomende hoge
       medische kosten.

 3.6 De prijzen die BiN hanteert staan vermeld op de website.
       http://www.beauceroninnood.nl/hoe-werkt-het/reglement.html

 3.7 Indien de te herplaatsen hond ouder is dan zes jaar worden de bemiddelings kosten voor de 
       adoptant gehalveerd. 
       De inschrijf kosten blijven echter hetzelfde zowel voor de eigenaar als de adoptant.

 3.8 Indien de adoptant de hond binnen de drie weken proefherplaatsing opnieuw aanmeldt bij BiN dan zal de
       helft van de bemiddelingskosten terug gestort worden.

 3.9 De adoptant dient BiN op de hoogte te stellen bij:
       lid 1 Verandering van woonadres.
       lid 2 Verandering van gedrag van de hond.
       lid 3 Ziekte en/of overlijden van de hond.

Artikel 4 De adoptieovereenkomst wordt zonder rechterlijke tussenkomst van rechtwege ontbonden indien:

 4.1 De adoptant de in deze overeenkomst omschreven hond verkoopt of aan derden overdraagt (met of
       zonder vergoeding) zonder voorafgaande toestemming van BiN te hebben verkregen -of

 4.2 De adoptant toch met de in de overeenkomst omschreven hond gaat fokken -of

 4.3 De adoptant er niet voor zorgt dat de in de overeenkomst omschreven hond voldoende vrijheid van
       beweging heeft, goed gevoed wordt en behoorlijk wordt gehuisvest, eea enkel
       ter beoordeling van een medewerker van BiN -of

 4.4 De adoptant de hond zonder medische indicatie te euthanasie aanbiedt en BiN hiervan, ongeacht op
       welke wijze, kennis neemt.

 4.5 Indien de ontbinding plaatsvindt op grond van de in artikle 4 genoemde punten, heeft BiN het recht om 
       de hond (zonder voorgaande opzegging) op te eisen bij adoptant of bij
       enig ander persoon en de hond onder haar hoede te nemen, op welke plaatst de hond zich op dat moment 
       ook bevindt. 
       BiN is NIET verplicht tot het treugbetalen van de adoptie gelden.
       In deze gevallen moet adoptant bovendien een boetebedrag van 400 euro aan Bin betalen.

Artikel 5 BiN Noodopvang.

 5.1 Als de hond wordt afgegeven voor noodopvang bij BiN dient de eigenaar zich er terdege bewust van zijn
       dat vanuit deze situatie naar een nieuwe thuis voor de hond gezocht zal worden.

 5.2 Wordt de hond bij een gastgezin geplaatst dan zijn de kosten voor normale dagelijkse verzorging voor
       voeding en snacks voor rekening van BiN.
       Dit geldt ook als na medich onderzoek blijkt dat de hond speciale (dieet) voeding nodig heeft.

 5.3 Medische kosten voor een hond bij het gastgezin voor BiN of voor de hond die BiN zelf in opvang heeft,
       worden vergoed door BiN.
       Dit enkel waneer vooraf overleg is geweest met BiN.

 5.4 het gastgezin is zich er van bewust dat zij een hond verzorgen die eigendom is van BiN tot het moment
       dat de adoptieovereenkomst is ondertekend.

 5.5 Het gastgezin heeft eventueel eerste keus in de adoptie van de hond, dit uitsluitend in overleg en
       met toestemming van BiN.

Facebook

Vermist

Momenteel is ons geen vermissing bekend
Is uw hond vermist meld dit aan ons en wij plaatsen het hier.

 

In memoriam

Deze stichting en site draag ik op aan GAIA.
GAIA was mijn eerste Beauceron en hij heeft mijn liefde voor dit ras doen opbloeien.

Lees verder